Dag van de Chemische Veiligheid

Donderdag 21 juni 2018

De Broodfabriek | Rijswijk (ZH)

Sessies


Sessieronde 1

Sessie 1.1 - Vervoer: Omgang met nieuwe brandstoffen
In het wegvervoer zijn de drie meest bekende klassieke brandstoffen benzine, diesel en LPG. Echter de afgelopen jaren zien we steeds meer alternatieven de weg op komen. Wat zijn de omgangsregels voor deze nieuwe brandstoffen?

 

Sessie 1.2 - Opslag: Aeging van Installaties
Vanaf 2017 gaan de BRZO+ inspecteurs, door het gebruiken van een nieuw inspectie-instrument, het thema Ageing inspecteren. Dit instrument is ontwikkeld om ageing te inspecteren bij de reguliere inspecties op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid. Wat houdt deze inspectie in en wat kunnen voor u de gevolgen zijn?

 

Sessie 1.3 -  Gebruik: Natuurgeweld - hoe beschermen we chemische installaties tegen overstromingen en aardbevingen

Het klimaat verandert en ook in Nederland hebben we steeds meer te maken met extreme omstandigheden. Brzo-bedrijven moeten conform het Brzo 2015 beschikken over een veiligheidsmanagementsysteem en noodplannen die erin voorzien dat er geen grote risico's ontstaan bij o.a. overstromingen. Desondanks moeten we ons ook voorbereiden op de mogelijke domino-effecten van dergelijke situaties. Echter er is  te weinig zicht op de gevaren die ontstaan bij chemiebedrijven in Nederland. Hoe kunnen we ons voorbereiden op het domino effect en op welke vormen van natuurgeweld moeten we ons voorbereiden?

 


Sessieronde 2

Sessie 2.1 - Vervoer: Meerjarenplan 2018- 2022 ILT
In het Meerjarenplan worden verschillende 'proeftuinen' voor de vernieuwingsslag genoemd, onder andere over toezicht op de transportketen. Wat houdt dit in, wat gaat er gebeuren?

 

Sessie 2.2 - Opslag: PGS 29 en 31 nieuw stijl: de consequeties
Beide richtlijnen zijn/worden aangepast. Wat houden deze aanpassingen in en welke gevolgen gaat dat hebben voor uw bedrijf? De experts en betrokken nemen u mee door de wijzigingen.

 

Sessie 2.3 - Gebruik: Inspectie aan het woord

 


Sessieronde 3

Sessie 3.1 - Vervoer: Gewijzigde Europese regelgeving voor vervoer gevaarlijke stoffen ADR/RID/ADN 2019
De Europese regelgeving voor het transport van gevaarlijke goederen wordt iedere twee jaar aangepast. Dat is per 1 januari 2017 gebeurd dus per 1 januari 2019 kunnen we weer aanpassingen verwachten. Wat zullen deze aanpassingen gaan worden en welke gevolgen gaat dit hebben. Tijdens deze sessie hoort u over de laatste ontwikkelingen.

 

Sessie 3.2 - Opslag: PGS 15 in de omgevingswet
De veiligheidsregio’s gebruiken nu PGS-15 als richtlijn bij de advisering over het aspect brandveiligheid in de omgevingsvergunning en bij de voorbereiding van de brand- en rampenbestrijding. In de nieuwe omgevingswet gaan we uit van minder regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Hoe gaan we dan om de PSG 15? Blijven de richtlijn handhaven of gaan we maatwerk krijgen? Wat zullen de gevolgen zijn van het maatwerk?

 

Sessie 3.3 - Gebruik: REACH/CLP: actualiteiten en voorbereiding op deadline van juli 2018
Per 1 juni 2018 geldt de registratieplicht ook voor stoffen die in kleinere hoeveelheden worden gemaakt of geïmporteerd (boven de ton per jaar). Hierdoor vallen meer MKB-bedrijven vanaf juni onder de registratieplicht. De samenwerkende inspectiediensten gaan vanaf medio 2018 hun toezicht inzetten om vast te stellen of ook deze nieuwe doelgroep aan de registratieplicht voldoet. Wat zijn de gevolgen van deze registratieplicht, hoe verloopt dit proces? U wordt tijdens deze sessie bijgepraat over de laatste stand van zaken.